Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy dla TENSA AUTOMOTIVE w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności TENSA AUTOMOTIVE.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności TENSA AUTOMOTIVE w okresie na jaki udzielona została dotacja.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 110 891,01 zł (słownie: sto dziesięć tyś. osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł. jeden gr.). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 110 891,01 zł (słownie: sto dziesięć tyś. osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł. jeden gr.). Instytucja Pośrednicząca przyznała TENSA AUTOMOTIVE dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 110 891,01 zł (słownie: sto dziesięć tyś. osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł. jeden gr.)., co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 110 891,01 zł (słownie: sto dziesięć tyś. osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł. jeden gr.).